CO JE TO ENERGETICKÝ POSUDEK:

Zpracování energetického posudku se řídí zákonem č. 318/2012 Sb. o hospodaření s energií, který novelizuje zákon č. 406/2000 Sb:  Energetický posudek je písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení.

Kdo má povinnost mít zpracován energetický posudek

Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství je povinen zajistit energetický posudek pro:

  • posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW
  • posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných
  • posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných; u energetického hospodářství, které užívá plynové turbíny, se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 2 MW, u spalovacích motorů se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 0,8 MW
  • posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.
  • vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů

JAK PROVÁDÍME ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÝCH POSUDKŮ:

  • V první etapě provádíme rozbor stavu obalových stavebních konstrukcí, způsobu vytápění a přípravy teplé užitkové vody, osvětlení, elektrických spotřebičů.
  • Dále přistupujeme k vyhodnocení energetické účinnosti technologických procesů a následnému návrhu opatření, které vedou ke snížení energetické náročnosti provozu budovy
  • Vyhodnocení navržených opatření provádíme podle předem nastavených kritérií.

 

Výstupem je odborně zpracovaný energetický posudek, který Vám pomůže uspořit náklady vynaložené na energie a který je nedílnou součástí žádostí o finanční podporu  některého z dotačních programů.