Zpracování energetického auditu se řídí zákonem č. 318/2012 Sb. o hospodaření s energií, který novelizuje zákon č. 406/2000 Sb. Jedná se o písemnou zprávu obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci.

Obsah a způsob zpracování energetického auditu je závazný a definován v §3 vyhlášky č. 480/2012 Sb.

Kdo má povinnost mít zpracovaný energetický audit:

  • Velké podniky
  • Složky státu, krajů, obcí a příspěvkové organizace s roční spotřebou energie 1500 GJ a více.
  • Právnické osoby se spotřebou energie 35 000 GJ a více.

 

Dle České legislativy je energetický audit nutno opakovat každé 4 roky.

Energetický audit pro Vás zpracovává energetický auditor, který má osvědčení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a je zapsán v Seznamu energetických expertů. – Ing. David Sýkora, Ph.D., č. osvědčení:  1957

 

JAK PROVÁDÍME ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO AUDITU

Zpracování konkrétního energetického auditu členíme na několik etap. Nejprve zjišťujeme stávající stav energetického hospodářství, což zahrnuje osobní prohlídku objektu, detailní prověření, průzkum a analýzu celého energetického hospodářství podniku, jednotlivých míst spotřeby, zdrojů, spotřebičů, rozvodů, jejich účinnosti a ztrát, stavu a způsobu jejich údržby, stavu budov, analýza spotřeb a nákladů na energie a jejich vývoje v čase, prověření způsobu měření a monitorování energetického hospodářství, osvětlení, aj

Následně provedeme detailní zhodnocení stávajícího stavu.

Poté přistupujeme k vypracování detailní analýzy a návrhu veškerých proveditelných energeticky úsporných opatření, nejvýhodnější pro podnik z ekonomického, energetického a environmentálního hlediska. Závěrem je vybrána optimální varianta a energeticky úsporná doporučení pro daný podnik.