Vyřizujeme dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

Jako povinnou součást žádosti o dotační podporu zpracováváme odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015, jehož hlavní součástí je zjednodušená projektová dokumentace a stanovení sledovaných indikátorů.

Námi zpracovaný odborný posudek slouží jako podklad pro určení maximální výše dotace.

Program Dešťovka podporuje

  • Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
  • Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
  • Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody
     

Pro koho je dotace určena

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, které chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou.

Časová způsobilost

Žádosti do programu je možné podat kdykoliv, před zahájením, v průběhu či po dokončení realizace. Aby však mohl být výdaj považován za způsobilý, musí být uskutečněn po 27. dubnu 2017 a nesmí být starší než 1 rok v okamžiku podání žádosti. Rozhodující jsou pak data na předkládaných dokladech (faktury, účtenky apod.) – na dokladech vystavených plátci DPH se jedná o datum uskutečnění zdanitelného plnění, v ostatních případech pak o datum vystavení dokladu. Všechny doklady s datem před 27. dubnem 2017 nemohou být zahrnuty mezi způsobilé výdaje. Výjimkou jsou akumulační nádrže pořizované v oblastech, které nejsou ohrožené suchem. Zde je způsobilost výdajů stanovena nejdříve na 1. října 2018.