Architektonická studie, projektování, inženýrská činnost

PŘEDPROJEKTOVÁ FÁZE

 • Obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby – zaměření aktuálního stavu sledovaného objektu včetně geologického polohopisného a výškopisného zaměření, půdorysného zobrazení jednotlivých podlaží, zakreslení svislých řezů a pohledů.
 • Objasnění základních cílů s objednatelem
 • Vypracování architektonických a objemových studií
 • Zabezpečení veškerých nutných průzkumů pro vypracování dokumentace (geologický, geodetický, radonový, atmogeochemický, historický, termovize apod.)
 • Zajištění vyjádření všech správců inženýrských sítí
Obr_příprava projektu

PROJEKTOVÁ FÁZE

 • Vypracování dokumentace k územnímu řízení (DUR)
 • Projednání dokumentace k územnímu řízení s dotčenými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí
 • Vypracování žádosti na zahájení územního řízení a zajištění územního rozhodnutí
 • Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení nebo stavební povolení (DSP)
 • Koordinace projektu Hlavním projektantem
 • Projednání projektu s dotčenými orgány a organizacemi za účelem vydání ohlášení nebo stavebního povolení
 • Vypracování žádosti o ohlášení stavby, stavební povolení, nebo jiný typ schválení (tzv. sdělení stavebního úřadu) a zajištění stavebního povolení
 • Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS)
 • Koordinace projektu Hlavním projektantem
 • Dohled autora nad dodržením architektonické a celkové koncepce v souladu s DSP
 • Spolupráce u výběrového řízení na dodavatele stavby