Stanovení průvzdušnosti budov – Blower Door test

Co je Blower Door test?

Blower Door test je metoda, kterou se za pomocí ventilátoru umístěného do otvoru v budově (např. vchodové dveře) měří průvzdušnost obálky budovy, neboli tzv. vzduchotěsnost, nebo její části (např. bytová jednotka) při přetlaku a podtlaku. Tato metoda je většinou spojována s dřevostavbami, u kterých má neoddiskutovatelný význam. Velký význam má ale také pro stavby jakékoliv jiné konstrukce.

Proč provádět Blower Door test?

V době, kdy se kolem nás stále více diskutuje o energetických opatřeních a úsporách, jsou na stavby kladeny tepelně technické požadavky vycházející z platných zákonů, vyhlášek a technických norem. Tepelně technická norma[1] rozděluje budovy dle systému větrání do čtyř skupin a pro každou skupinu je stanovena doporučená hodnota intenzity výměny vzduchu. Provedením Blower Door testu a vyhodnocením výsledků se stanoví intenzita výměny vzduchu měřené budovy a ověří se, zda splňuje normové hodnoty.

Dalším důvodem je zjištění netěsností a míst průniku vzduchu konstrukcí v době nedokončené stavby, což umožňuje jejich opravu před dokončením celé obálky budovy.

Blower Door test není v poměru s cenou celé stavby nijak vysokou položkou a výsledek testu je jedním ze způsobů prokázání kvality provedení stavby. Provedení Blower Door testu by mělo být jak v zájmu investora, tak v zájmu realizační firmy. Investor si provedením Blower Door testu ověří, zda je budova provedena správně a zda splňuje požadavky na neprůvzdušnost obálky budovy. Realizační firma provedením Blower Door testu získá osvědčení o stanovení průvzdušnosti objektu, kterým ujistí investora, že předávaná stavba je z hlediska intenzity výměny vzduchu v pořádku.

Co je výsledkem Blower Door testu?

U předběžného měření je výsledkem identifikace míst nežádoucích úniků vzduchu obálkou budovy. Tyto problematická místa mohou být v dostatečném předstihu opravena a následně se tak zamezí dalším možným komplikacím při potřebě dosažení požadované průvzdušnosti obálky budovy. Ta je vyjádřena hodnotou celkové intenzity výměny vzduchu již dokončené stavby, u které by jakákoliv další oprava byla složitá a nákladná. Zamezí se tím také komplikacím v průběhu užívání budovy, kdy netěsná místa mohou být zdrojem tepelných mostů s následnou možností vzniku kondenzace vodních par uvnitř obálky budovy. Zvláště u dřevostaveb by kondenzace vodních par v konstrukci mohla mít fatální následky a mohlo by dojít ke snížení životnosti celé stavby.

U měření celkové průvzdušnosti obálky budovy nebo užívané budovy je výsledkem především stanovení hodnoty celkové intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa mezi interiérem a exteriérem vyjádřené hodnotou n50. Tato hodnota udává, kolikrát za jednu hodinu se vymění objem vzduchu v měřené budově nebo její části. Hodnota průvzdušnosti obálky budovy může být jedním z požadavků získání dotace v rámci specifických dotačních programů pro úsporu energií, jako např. Zelená úsporám, anebo může být součástí výpočtu při zpracování energetické náročnosti budovy. Dokladem o provedení zkoušky je „Protokol o zkoušce“ a „Osvědčení“.

Zdroj:
[1] ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky
[2] ČSN EN 13829 – Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda
[3] TNI 73 0329 Požadavky na celkovou vzduchotěsnost nízkoenergetických a pasivních rodinných domů
[4] TNI 730330 Požadavky na celkovou vzduchotěsnost nízkoenergetických a pasivních bytových domů